หลักสูตรที่เปิดสอน

เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะทางลึกซึ้ง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยขั้นสูง มีความเข้าใจในปัญหาและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงานวิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ส่วนที่เกี่ยวข้อง


การบริหารธุรกิจ ( บธ.ม. )
Master of Business Administration

คนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ การบริหารธุรกิจ เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มเติม

การบริหารการศึกษา ( ศษ.ม. )
Master of Education Program in Education Administration

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ “สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถด้านวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ”

เพิ่มเติม

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ( วท.ม. )
Master of Science Program in Logistics Technology

ปัจจุบันเทคโนโลยีโลจิสติกส์มีบทบาทสูงในแง่การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและธุรกิจ โดยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นในหลายธุรกิจยังนำเทคโนโลยีโลจิสติกส์มาประยุกต์ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับองค์กร

เพิ่มเติม

การบัญชี ( บธ.ม. การบัญชี )
Master of Business Administration in Accounting

หลักสูตรการบัญชี ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ “สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถด้านวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ”

เพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ปร.ด. )
Doctor of Philosophy Program in Business Administration

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
 • 3. หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
 • 4. ในกรณีไม่ต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 • 5. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • 6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา
 • 7. การรับสมัครเข้าศึกษา
หลักฐานการประกอบการสมัคร
 • 1. สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3 ใบ
 • 2. สำเนาใบปริญญาบัตร 3 ใบ
 • 3. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
 • 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
 • 6. อื่นๆ(ถ้ามี)

กรอกใบสมัคร ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เลขที่ 489 ซอยวัดพลมานีย์ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหาคร รหัสไปรษณีย์ 10520 เปิดทำการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 8.30 - 17.00 น. หรือ สมัครเรียนออนไลน์ เว็บไซต์ www.bsu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02 172 9888 หรือ ID Line : Koonwi มือถือ 093 596 4699

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

 • โทรศัพท์:
  02 172 9888 | 093 596 4699
 • อีเมลล์:
  wipawadee662.wj@gmail.com
 • ที่อยู่:
  489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520