เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณธรรม คุณภาพ และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยและประเทศไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นที่จะสร้าง ความเป็นเลิศทางความคิด (ปัญญาและความดี ) ทางวิชาการ ( ความรู้ สู่อาชีพ ) และ การดำรงชีวิต ( การปฏิบัติสู่ความสุข ) ควบคู่กันไปทั้งสามด้าน เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาแห่งนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณภาพแห่งชีวิต


ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณธารา

ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา


อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้สอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.นิวัตต์ น้อยมณี

ดร.นิวัตต์ น้อยมณี


ผู้อำนวยการหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์

อาจารย์พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์


ผู้อำนวยการหลักสูตร

บัญชีมหาบัณฑิต
อาจารย์นราวดี สมชาติ

อาจารย์นราวดี สมชาติ


ผู้อำนวยการหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wi_662@hotmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520