Icon
ค้นหารายวิชา

ค้นหารายวิชาที่ต้องสอบ.

ประกาศ

- ระบบการสอบเทียบโอน จะเปิดระบบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น.

- ระบบการสอบเทียบโอนจะเปิดให้ทำข้อสอบได้ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00น.

รายวิชาที่เปิดระบบให้ทำการสอบเทียบโอนแล้ว
ขณะนี้ระบบสอบเทียบโอนทุกรายวิชาถูกปิดระบบ
กรุณารอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ
Date : 18/1/2564 1:33:51

ค้นหารายวิชา