ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ..

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090 897 0099 อ.นราวดี จันทรฑาฎ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 1/2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2563 แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารการศึกษา) สอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 172 9888

หรืออ.วิภาวดี โทร. 093 596 4699 และอ.ศิรินญา โทร. 063 235 5322

การสอบ Master of Project 2018

Goodbye Senior

Goodbye Senior

เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

  • โทรศัพท์:
    02 172 9888 | 093 596 4699
  • อีเมลล์:
    wi_662@hotmail.com
  • ที่อยู่:
    489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520